Použití součástí H.323 při komunikaci

Jednotlivé součásti H.323 se používají takto:

 • Pro komunikaci endpoint-gatekeeper a gatekeeper-gatekeeper se používá podmnožina protokolu H.225.0 označovaná jako H.225.0-RAS (Registration, Admission, Status). Tato část protokolu obsahuje zprávy pro registraci koncového zařízení na gatekeeperu, žádost o povolení hovoru, ukončení hovoru, atd. Zprávy H.225.0-RAS se přenášejí protokolem UDP a gatekeeper standardně poslouchá na portu 1719/udp a také na 1718/udp (multicast). Multicastová adresa přidělená pro komunikaci s gatekeepery je 224.0.1.41.
 • Pro hovorovou signalizaci mezi koncovými zařízeními se na nejnižší úrovni používá protokol Q.931. Protože zprávy tohoto protokolu zdaleka neobsahují všechny položky, které jsou pro VoIP signalizaci zapotřebí, postupuje se tak, že ty údaje, které lze namapovat na položky zpráv Q.931, se do zpráv vyplní přímo (např. číslo volajícího a volaného) a kompletní údaje se umístí do zprávy protokolu H.225.0, která se binárně zakóduje (ASN.1 PER). Takto získané pole bajtů se přenese v položce User-User Information Element zprávy protokolu Q.931. Metoda binárního zapouzdřování zpráv je v H.323 (v některých případech bohužel) poměrně populární. Zprávy protokolu Q.931 se přenášejí protokolem TCP a standardní port, na kterém terminály očekávají příchozí spojení, je 1720.
 • Parametry multimediálních kanálů (audio/video) se vyjednávají protokolem H.245, kterým se dohodnou kodeky, IP adresy a čísla portů pro přenos zvuku, popř. videa protokolem RTP. Použití H.245 bývá někdy protokolu H.323 vyčítáno, protože H.245 je poměrně obsáhlý protokol a pro účely H.323 se využijí jen některé jím definované zprávy. Pro protokol H.245 se (v “základní” verzi signalizace) používá separátní TCP spojení, takže kompletní hovorová signalizace mezi dvěma terminály vyžaduje dva TCP kanály.

Popišme si nyní typický průběh hovoru. Předpokládejme terminály označené EP1, EP2 a gatekeeper GK. Rovněž předpokládáme, že EP1 a EP2 jsou úspěšně zaregistrovány na GK.

 1. EP1 pošle GK žádost o povolení hovoru (Admission Request, ARQ) s telefonním číslem terminálu EP2. Jak je zmíněno výše, při komunikaci mezi koncovými zařízeními a gatekeeperem se používá H.225.0-RAS a jeho zprávy jsou přenášeny protokolem UDP.
 2. GK najde ve své registrační databázi údaje o EP2, posoudí, zda lze hovor povolit (dostupná šířka pásma, definovaná oprávnění, atd.) a pošle potřebné informace (např. IP adresa EP2) nazpět EP1 v povolující zprávě Admission Confirm (ACF).
 3. Navázání hovorové signalizace
  • Direct call model – EP1 se spojí přímo na signalizační adresu EP2.
  • Gatekeeper-routed call model – EP1 naváže signalizační spojení s GK, ten naváže druhé spojení s EP2 (GK poslal v ACF svoji signalizační adresu místo adresy EP2). V tomto režimu má GK větší kontrolu nad průběhem hovoru (přesné měření délky hovoru, možnost upravovat některé zprávy, atd.)
 4. EP2 se po navázání signalizačního spojení a obdržení první Q.931/H.225.0 zprávy (Setup) také dotáže GK na povolení hovoru (ARQ). Gatekeeper hovor povolí zprávou ACF.
 5. Signalizace Q.931/H.225.0 začíná zprávou Setup (požadavek na hovor), protistrana obvykle odpoví zprávou Call Proceeding (požadavek se zpracovává), následuje zpráva Alerting (protistrana vyzvání). Hovor je přijat zprávou Connect, odmítnutí nebo ukončení se provede zprávou ReleaseComplete.
 6. Některá ze zpráv protokolu Q.931/H.225.0 obsahuje adresu a port pro otevření TCP spojení pro přenos zpráv H.245 (jak jsme zmínili, v základním režimu signalizace používá H.245 separátní TCP kanál). Používá-li se gatekeeper-routed call model, může gatekeeper rozhodnout, zda umožní přímé H.245 spojení mezi EP1 a EP2 nebo zda jej bude také směrovat přes sebe.
 7. EP1 a EP2 si protokolem H.245 dohodnou parametry pro přenos zvuku, popřípadě videa (kodeky, IP adresy, UDP porty).
 8. Zvuk nebo video se posílají přímo mezi EP1 a EP2 protokolem RTP.
 9. Na konci hovoru se zastaví vysílání zvuku/videa, ukončí se signalizační spojení a poté obě strany ohlásí konec hovoru gatekeeperu zprávou Disengage Request (DRQ).

 

Pokračování...